ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна промяна: 13.03.2023 година

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Добре дошли в https://head-hunters.net/ ("Уеб сайтът" или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „Хедхантерс“ ЕООД и е достъпен в цял свят.

1.2. Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на:
+359 876064545 (гр. София, ул.“Алабин“, 8)
+359 879908980 (гр. София, бул. „Джеймс Баучер“, 77)
+359 876442304 (гр. София, бул. „Васил Левски“, 93а)
+359 877700705 (гр. София, бул. „Македония“, 33)
+359 879557704 (гр. София, бул. „Александър Дондуков“ 88).

1.3. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „Хедхантерс“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203575990, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000 р-н Триадица, ул. "Алабин" № 8, ет. 2, телефон за контакти:
+359 876064545 (гр. София, ул.“Алабин“, 8)
+359 879908980 (гр. София, бул. „Джеймс Баучер“, 77)
+359 876442304 (гр. София, бул. „Васил Левски“, 93а)
+359 877700705 (гр. София, бул. „Македония“, 33)
+359 879557704 (гр. София, бул. „Александър Дондуков“ 88)
и интернет страница: https://head-hunters.net/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

2.2. Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. По смисъла на настоящите Общи условия:

3.1.1. Доставчик е Хедхантерс ЕООД

3.1.2. Ползвател/и е/са:

 • посетителите на уеб сайта https://head-hunters.net/;
 • лицето, което е заявило услуга от уеб сайта на Доставчика;

3.2. Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Начин за заявка на услуги;
 • Цени и начин на плащане;
 • Отказ от договора;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Права и задължения на Ползвателите;
 • Права и задължения на Доставчика;
 • Обработване на лични данни;
 • Освобождаване от отговорност;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Права на интелектуална собственост;
 • Заключителни разпоредби.

4. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

4.1. Наименование на Доставчика: „Хедхантерс“ ЕООД

4.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000 р-н Триадица, ул. "Алабин" № 8, ет. 2

4.3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти:
+359 876064545 (гр. София, ул.“Алабин“, 8)
+359 879908980 (гр. София, бул. „Джеймс Баучер“, 77)
+359 876442304 (гр. София, бул. „Васил Левски“, 93а)
+359 877700705 (гр. София, бул. „Македония“, 33)
+359 879557704 (гр. София, бул. „Александър Дондуков“ 88).

4.4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
Хедхантерс ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203575990. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

5. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

5.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

5.2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6,
тел.: 02/933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

6. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1. Доставчикът е създал уеб сайта https://head-hunters.net/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите услуги.

6.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.

6.3. В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

7.1. Уеб сайтът представлява интернет страница за предоставяне и резервация на фризьорски услуги. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да заяви някоя/и от предлаганите на уеб сайта услуги.

7.2. Основните характеристики на предлаганите услуги са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя услуга.

7.3. Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Информация относно Доставчика;
 • Всички видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

7.4. В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:

 • да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
 • да заявяват предлаганите от Доставчика услуги от разстояние чрез интернет страницата на Доставчика;

7.5. Доставчикът предлага за заявка от разстояние посочените в интернет страницата услуги.

7.6. Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една услуга, предлагана в интернет страницата.

8. ЗАЯВКА

8.1. За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. Заявки за услуги в интернет страницата се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

8.2. Заяки от Ползватели: Ползвателите имат пет възможни начина за направата на резервация за услуга от интернет страницата на Доставчика.

1) Ползвателите могат да изберат бутона „Направете резервация“ в началната страница на уеб сайта;
2) След като изберат услуга, която желаят да заявят от бутона „Услуги“ от падащото меню на интернет страницата, Ползвателите могат да натиснат бутона „Резервирай сега“;
3) Ползвателите също може да натиснат бутона „Резервирай сега“ в дъното на страницата „Услуги“, която могат да изберат от падащото меню на интернет страницата;
4) Ползвателите могат да изберат бутона „Резервация“ от падащото меню на интернет страницата.
5) Ползвателите могат да натиснат бутона „Онлайн запис“, които се намира вдясно на всяка заредена страница от уеб сайта.

След избирането на които и да е от горепосочените варианти, Ползвателят е препратен към защитен формуляр за резервация, където Ползвателят следва да въведе име, телефон за връзка, електронна поща, име на майстора, който да извърши желаната услуга, както и дата и час, в които да бъде извършена желаната услуга. След като се е уверил, че информацията е правилна, Ползвателят следва да натисне бутона „Резервирай час“.

9. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

9.1. Цените на услугите предлагани в интернет страницата са посочени в български лева. Посочените цени са за единично количество.

9.2. Плащанията на заявените услуги може да бъдат направени по един от следните начини:

 • плащане с карта;
 • плащане в брой.

При плащане с карта, в случай, че валутата на картата, с която е било извършено плащането се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на издателя на картата.

10. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

10.1. Ползвателят има право да се откаже от заявената услуга не по-късно от деня преди датата, на която следва да се извърши предоставянето на услугата. В случай, че Ползвателят се откаже от заявената услуга, последният следва да уведоми в посочения в предходното изречение срок Доставчика за това на телефон:
+359 876064545 (гр. София, ул.“Алабин“, 8)
+359 879908980 (гр. София, бул. „Джеймс Баучер“, 77)
+359 876442304 (гр. София, бул. „Васил Левски“, 93а)
+359 877700705 (гр. София, бул. „Македония“, 33)
+359 879557704 (гр. София, бул. „Александър Дондуков“ 88)

10.2 Ползвателят няма право да се откаже от заявената услуга, ако нейното предоставяне е започнало или услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като услугата бъде изпълнена изцяло от Доставчика. С потвърждаване, че Ползвателят приема настоящите Общи условия, Ползвателят предоставя на Доставчика съгласие и потвърждение от негова страна, че е наясно, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика или след като изпълнението на услугата е започнало.

11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

12. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

12.1. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

12.2. Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.

12.3. Ползвателят има право да осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.

12.4. Ползвателят има право да заяви предлагана от Доставчика услуга в интернет страницата.

12.5. Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

12.6. Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

12.7. Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

12.8. Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

12.9. Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

12.10. Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

12.11. Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

12.12. Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

12.13. Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

13.1. Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

13.2. Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.

13.3. Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите услуги в интернет страницата.

13.4. Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.

14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта на Доставчика.

15. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

15.1. Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

15.2. Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

15.3. Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

15.4. Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

15.5. Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

15.6. Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикувано на уеб сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите.

16. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

16.1. Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси.

16.2. Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн заявка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.

16.3. С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн заявки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.

16.4. В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.

16.5. Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

17. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

17.1. Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като „Facebook” бутон, “YouTube” бутон и „Instagram” бутон. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

18. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

18.1. Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта, с изключение на Общите условия за ползване на сайта и Политиката за поверителност, са изключителна собственост на Доставчика. Общите условия и Политиката за поверителност, предоставени на Доставчика, са изключителна собственост на лицето, с което Доставчикът е сключил съответния договор. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

18.2. Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света.

18.3. Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

18.4. Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

18.5. Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

18.6. Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19.1. Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

19.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

19.3. За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

19.4. Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.

19.5. Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата "Последна промяна" в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

19.6. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на:
+359 876064545 (гр. София, ул.“Алабин“, 8)
+359 879908980 (гр. София, бул. „Джеймс Баучер“, 77)
+359 876442304 (гр. София, бул. „Васил Левски“, 93а)
+359 877700705 (гр. София, бул. „Македония“, 33)
+359 879557704 (гр. София, бул. „Александър Дондуков“ 88).